Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына
ЖАРАНДАРДЫН ЭЛЕКТРОНДУК КАЙРЫЛУУЛАРЫНЫН ПОРТАЛЫ

 

 

Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн Аппаратына 2019-жылдын I жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча  кат жүзүндѳ 2454  жана  оозеки түрдѳ  634  кайрылуу  келип түшкѳн. Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн Аппаратына жарандардын кайрылуулары байланышуунун бир нече жолдору боюнча келип түшкѳн, анын ичинде:

-  Кыргыз  Республикасынын  Президентинин Аппаратынан  жѳнѳтүлгѳндѳр - 381(15,5 %);

-  Кыргыз  Республикасынын  Жогорку  Кеңешинен  жѳнѳтүлгѳндѳр – 508 (20,7 %);

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Коомдук кабылдамасында кабыл алынган жарандардын кат жүзүндѳгү кайрылуулары  – 217 (8,8 %);

-  www.gov.kg расмий сайтындагы жана - www.kattar.kg порталындагы атайын форма аркылуу келип түшкѳн электрондук кайрылуулар – 329 (13,4 %);

- башка байланыш жолдору боюнча жѳнѳтүлгѳн кайрылуулар (экспедиция, почта, фельдбайл, курьердик жеткирүү, Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳт Үйүндѳгү корреспонденция  кутусу) – 1019 (41,6 %).

Ушул жылы кат жүзүндѳ келип түшкѳн кайрылуулардан тышкары Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Коомдук кабылдамасына 53 жаран кайрылган, алар Ѳкмѳттүн Аппаратынын  кызматкерлери, анын ичинде 31 жаран Ѳкмѳттүн жетекчилиги тарабынан кабыл алынган.

Кайрылуулар республиканын бардык аймактарындагы, ошондой эле КМШ жана алыскы чет ѳлкѳлѳрдѳгү жарандардан келип түшѳрүн белгилеп коюшубуз керек. Арыздардын, даттануулардын жана сунуштардын негизги бѳлүгү тѳмѳндѳгү аймактардын жарандарынан келип түшкѳн:

- Бишкек шаарынан - 899 (36,63 %);

- Чүй облусунан - 438 (17,85 %);

- Жалал - Абад  облусунан - 283 (11,53 %);

- Ысык - Кѳл облусунан - 205 (8,35 %);

- Ош  облусунан - 161 (6,56 %);

- Нарын  облусунан - 147 (5,99 %);

- Баткен  облусунан - 147 (5,99 %);

- Ош шаарынан - 96 (3,91 %);

- Талас  облусунан - 65 (2,65 %);

- КМШ  жана  алыскы  чет  ѳлкѳлѳрдѳн  – 13 (0,53%)

Кайрылган жарандардын негизги контингенти – улгайган, пенсия курагындагы жана башка социалдык корголбогон жарандардын категориясы.

Жарандардын кайрылууларынын негизги агымын жети негизги тематикалык топко  бѳлүүгѳ болот:

- агроѳнѳр жай комплексинин, дыйкан жана фермердик чарбалардын маселелери жана жер маселеси – 227 (9,25 %);

- билим берүү  жана  илим маселелери - 210 (8,56 %);

- жер  жана турак  жай маселелери - 200 (8,15 %);

- социалдык кызматтар, пенсиялар, жеңилдиктер, жѳлѳк пулдар жѳнүндѳ иштер жана материалдык  жардам  кѳрсѳтүү маселелери - 194 (7,91 %);

- курулуш,  архитектура, турак  жай-коммуналдык  чарба  маселелери – 120 (4,89 %);

- укук тартиби жана коопсуздук маселелери - 117 (4,77 %);

- кадрдык  камсыздоо, эмгек талаштары  жана  эмгек  маянасы  маселелери - 113 (4,60 %);

Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн Аппаратына келип түшкѳн бардык кайрылуулар мыйзамда белгиленген мѳѳнѳттѳ катталат жана Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн Аппаратынын, министрликтердин жана ведомстволордун компетенциялары боюнча түзүмдүк бѳлүмдѳрүнѳ кароого ѳткѳрүлүп берилет, ал  арыздануучулардын бардык суроолоруна тийиштүү жооп  багытын кѳрсѳтүүнү ишке ашырат. 

Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн Аппаратында  жарандардын кайрылууларын эсепке алуу жана кароо, арыздарды, даттанууларды жана сунуштарды кароодо мыйзам талаптарын сактоо, кызмат адамдарынын жарандардын  кайрылууларын ѳз убагында жана сапаттуу кароосу, иштеги формалдуулукту жоюу боюнча иштер жүргүзүлѳт. Кайрылуулар менен иштѳѳдѳ негизги кѳңүл жарандардын кайрылууларын ѳз убагында жана сапаттуу кароого топтолот.

Белгилей кетүү керек, жарандардын ѳзүнчѳ кайрылуулары боюнча министрликтерде жана ведомстволордо авторлор тарабынан кѳтѳрүлгѳн маселелерди изилдѳѳ жана  баяндалган  фактыларды текшерүү үчүн жумушчу топтор түзүлгѳн. Иштин жыйынтыгы боюнча бир катар кѳйгѳйлүү маселелер чечилген.

2019-жылдын 21-июнунда Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳт үйүндѳ Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин жаңыланган Коомдук кабылдамасынын ачылышы болуп ѳттү. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн  Аппаратынын  кызматкерлеринин жарандардын кайрылууларын кароо боюнча күнүмдүк ишинин техникалык мүмкүнчүлүктѳрүн өркүндөтүү максатында техникалык  жабдуулар  жаңыланган.

Андан тышкары, Кыргыз Республикасынын Президентинин аймактарды ѳнүктүрүү жана санариптештирүү боюнча Жарлыгын  ишке  ашыруу максатында 2019-жылдын 1-июлунда текстик режимде ишке киргизилген жаңыланган www.kattar.kg электрондук порталдын бет ачары болуп ѳттү. Жакынкы мѳѳнѳттѳ  www.kattar.kg  порталынын уюлдук версиясы иштелип чыгат жана ишке киргизилет, ал ѳз кезегинде жарандардын - республиканын аймактарынын тургундарынын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына  кайрылуу  боюнча  мүмкүнчүлүктѳрүн   жогорулатат.

Мындан  ары  иш  мыйзамдарга  жана  киргизилген  ѳзгѳртүүлѳргѳ  ылайык улантылат.